Programme Kata de Kempo

 

Programme "dan" en kata des Ryu-Kyu Kempo

 

 

Obligatoire

Facultatif

 

1

Pinan 1-4

Fukyu no kata, etc

Myojo,

Pinan godan

Sanchin

2

Nafanshi shodan

Saifa

Aragaki no Sochin

3

Tensho

Anenko

Matsumura no rohai

4

Seisan

Oyadomari no pasai

Kurunfa

5

Seipai

Seunchin

Kunioshi no Kushanku

6 et +

 

Haffa

Ni pai po

 

 

O naifanchi

Suparrinpei